Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky a dodavatele společnosti

Správce osobních údajů: KRÁL PM CENTRUM s.r.o., IČ 25220799, se sídlem Plzeň-Křimice, Chebská 79/23, okres Plzeň-město, PSČ 32200, telefon: +420 602 535 009, e-mail: miroslav.kral@kralpmcentrum.cz.

Právní základ pro zpracování: plnění smluv uzavíraných správcem v běžném obchodním styku, vč. provedení opatření směřujících k jejich uzavírání, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce.

Kategorie zpracovávaných údajů: jméno a příjmení, IČ nebo datum narození, akademické a jiné tituly, sídlo nebo bydliště, telefon, e-mail, fakturační údaje (částka, předmět zdanitelného plnění, číslo účtu, DIČ apod.), u dodavatelů též kopie/čísla průkazů/osvědčení potřebných k výkonu podnikatelské činnosti (osvědčení odborné způsobilosti apod.).

Příjemci osobních údajů: orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), spolupracující osoby (advokáti, daňoví poradci, účetní, IT specialisté apod.), další příjemci dle potřeb a pokynů zákazníka či dodavatele, při zachování povinnosti mlčenlivosti, je-li stanovena. Údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Doba zpracování osobních údajů: osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy (např. v oblasti daní a vedení účetnictví osob) a není-li tato stanovena právními předpisy, po dobu nejdelší promlčecí lhůty pro uplatnění potenciálních nároků z příslušné smlouvy; po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt o to požádá.

Subjekt má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Ukázky z realizací: Ochrana osobních údajů